&nbsp


Η TAG GREEN είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 2017 με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων και της κυκλικής οικονομίας. Η TAG GREEN πρωτοπορεί με μια διεπιστημονική συνεργασία επιστημόνων για την εδραίωση και την εγγύτητα της περιβαλλοντικής κουλτούρας και της συλλογικής οικολογικής συνείδησης. Η TAG GREEN δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας, παρέχοντας υπηρεσίες αναβάθμισης ενέργειας, τεχνολογίας, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και εκπαίδευσης. Η επιχειρηματική της δραστηριότητα στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ επιχειρήσεων και επαγγελματιών, χρησιμοποιώντας τους όρους της αλληλέγγυας οικονομίας με σταθερό προσανατολισμό το πολύ- επίπεδο όφελος για την κοινωνία. Η TAG GREEN στοχεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή επανένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και να μειώσει τις πιθανότητες αποκλεισμού τους. Ξεκινώντας από τη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων της καθημερινότητας, η επιχείρηση προωθεί μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια συλλογική οικολογική κουλτούρα και έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής.

Οι δράσεις της στοχεύουν σε:

• Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής κουλτούρας,
• Εκπαίδευση εταιρειών, επαγγελματιών και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,
• Συστηματική συμμετοχή των πολιτών στην εξοικονόμηση πόρων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων,
• Προστασία του πλανήτη και διασφάλιση της ευημερίας για όλους,
• Ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή των επιχειρήσεων,
• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
• Εισαγωγή οικολογικών καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία,
• Προώθηση της έννοιας της συνεργασίας,
• Δημιουργία ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης στο εργασιακό περιβάλλον,
• Δημιουργία νέων σταθερών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και εισοδημάτων,
• Ωρίμανση νέων πράσινων αγορών,
• Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της κυκλικής οικονομίας,
• Ανακάλυψη και διάδοση καλών πρακτικών,
• Προώθηση της πράσινης βιωσιμότητας,
• Ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,
• Εκσυγχρονισμός εργαλείων εταιρικής τεχνολογίας και
• Μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων από τα αστικά απόβλητα.


&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp


Ο δήμος Νέας Σμύρνης βρίσκεται στο νότιο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αττικής στην Ελλάδα. Ο δήμος έχει έκταση 3.524 km2 και 145.000 κατοίκους. Είναι ο δεύτερος πιο πυκνο- κατοικημένος δήμος στην Ελλάδα και παράγει 26.976 τόνους σκουπιδιών ετησίως. Η διατήρηση ενός βιώσιμου και υγιεινού περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση για τα απόβλητα είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της πόλης. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης εξέτασε την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων τους με στρατηγικό τρόπο, μέσω της εφαρμογής ενός ευρέος φάσματος μέτρων πρόληψης της δημιουργίας απορριμμάτων. Η περιοχή της Νέας Σμύρνης διαθέτει σταθερές υπηρεσίες συλλογής και ασφαλούς και περιβαλλοντικά ορθής απόρριψης. Αναγνωρίζοντας ότι οι πόλεις είναι σημαντικοί παράγοντες στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ο Δήμος Νέας Σμύρνης υλοποιεί μια σειρά από έργα και μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος.


Το "Connect your city Brussels" είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός βάσει του βελγικού νόμου που ιδρύθηκε στις 19 Ιουλίου 2019. Η αποστολή του οργανισμού είναι να συνδέσει και να ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους νέους να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή πολιτική ζωή μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, ακτιβισμού και εθελοντισμού. Στόχος μας είναι να τονώσουμε τη συμμετοχή στο δημοκρατικό πολιτικό διάλογο, να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω δραστηριοτήτων και να ενισχύσουμε μια ευρωπαϊκή κουλτούρα νέων που σέβεται τη διαφορετικότητα, τον κοινωνικό πλουραλισμό και την αλληλεγγύη. Το όραμά μας είναι να γίνουμε ο κύριος συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Νεολαίας και των Κέντρων Νέων της Ευρώπης. Μαζί με την ενωμένη Ευρωπαϊκή Νεολαία οραματιζόμαστε μια πιο ενωμένη Ευρώπη, χωρίς στερεότυπα, πιο ενωμένη και αλληλέγγυα, με σεβασμό και ίσα δικαιώματα σε κάθε πολιτισμό και έθνος.


&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp


Ο Microkosmos είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 2016 στην Ιταλία. Ο στόχος του Microkosmos είναι να προωθήσει τη διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμικότητα και να ευαισθητοποιήσει τις διαφορετικές πολιτιστικές εκφράσεις και τις αξίες τους, προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολιτιστικής αλληλεπίδρασης με στόχο να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά και να γεφυρώσει τα πολιτισμικά κενά. Στην αρχή, οι κύριες δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στην προώθηση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, κλασικού και σύγχρονου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Microkosmos στοχεύει στην προώθηση των παρακάτω:

• Δραστηριότητες που βοηθούν τους ανθρώπους να ενισχύσουν τη δημιουργική τους σκέψη και την ευαισθητοποίησή τους για την πολιτιστική και εκπαιδευτική ποικιλομορφία στην Ευρώπη και, παράλληλα, να ενισχύσουν την ταυτότητα της ΕΕ.
• Πολιτιστική προσβασιμότητα μέσω της προσαρμογής του πολιτιστικού σε επιστημονικά και νομικά κείμενα.
• Εκδοτική δραστηριότητα μέσω έκδοσης ή/και διανομής βιβλίων, εργαλείων πολυμέσων, μελετών ή ερευνών.
• Οργάνωση ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, συνέδρια, επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά μαθήματα, εργαστήρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια κ.λπ.).
• Καλλιτεχνική δημιουργία και Διαπολιτισμικότητα.

Ο οργανισμός λειτουργεί με βάση τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης με μια διεπιστημονική μέθοδο για την πολιτιστική ανάπτυξη του ατόμου – οποιασδήποτε εθνότητας και καταγωγής – ευνοώντας όργανα ερμηνείας των διαφορετικών καλλιτεχνικών και κοινωνικο-πολιτιστικών πραγματικοτήτων. Η φιλοσοφία είναι να αναγνωρίζει κανείς τα άτομα και να τους παρέχει εργαλεία, γνώσεις και φωνή. Τέλος, ο σύλλογος διοργανώνει ετησίως καινοτόμα σεμινάρια για την πολιτιστική κληρονομιά και τις τέχνες που απευθύνονται σε νέους, άτομα με αναπηρία, ()μετανάστες και πρόσφυγες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορίνο.


&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp


Ο οργανισμός Südwind εργάζεται για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης εδώ και 40 χρόνια. Με έδρα στη Βιέννη και 7 περιφερειακά γραφεία στις επαρχίες (περίπου 50 άτομα προσωπικό) απευθύνεται σε τοπικούς παράγοντες σε όλη την Αυστρία. Ο Südwind εφαρμόζει τη μοναδική διεθνή τεχνογνωσία ανάπτυξης που έχει αποκτήσει τόσο στο διδακτικό της έργο, ιδιαίτερα στην «Παγκόσμια Μάθηση», όσο και στο έργο της ευαισθητοποίησης και Εκστρατείας. Η ποικιλομορφία των έργων του Südwind αντανακλά την πολυπλοκότητα των σχέσεων Βορρά-Νότου, πολιτιστικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτικά και διαπροσωπικά. Ιδρύθηκε αρχικά από το Αυστριακό Συμβούλιο Νεολαίας για την Αναπτυξιακή Συνεργασία για τη νεολαία, ήταν πάντα στο επίκεντρο των εργασιών του Südwind δίπλα στην ευαισθητοποίηση και την επίσημη εκπαίδευση. Ο Südwind εργάζεται για την αυτό-ενδυνάμωση και την πολιτική συμμετοχή των μειονεκτούντων νέων, και την παγκόσμια εκπαίδευση για την ιθαγένεια. Ο Südwind συμμετέχει επί του παρόντος σε έργα Erasmus+ καθώς και σε πολλά άλλα έργα και πρωτοβουλίες.