Η κυκλική οικονομίαως εργαλείο απασχολησιμότητας για τον πληθυσμό NEET

CeNEET

Το CeNEET, είναι το ακρωνύμιο του «Circular Economy as an employability tool for NEET population», το οποίο είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 3, European Youth Together που χρηματοδοτείται από την διεύθυνση European Education and Culture Executive Agency (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει και να προσφέρει εφόδια στους νέους που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται ή δεν καταρτίζονται (Not in Employment, Education, or Training), ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της κυκλικής οικονομίας και τις σχετικές πρακτικές επαναχρησιμοποίησης, επισκευής, ανακύκλωσης κ.λπ., προκειμένου όχι μόνο να βρουν απασχόληση αλλά και να δραστηριοποιηθούν σε περιβαλλοντικά βιώσιμες εργασιακές πρακτικές και ευκαιρίες που θα ανοίξουν στις χώρες τους τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει και να προωθήσει τις πράσινες δεξιότητες στους νέους που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται ή δεν καταρτίζονται (Not in Employment, Education, or Training) ή αλλιώς NEET’s προκειμένου να τους βοηθήσει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με μια πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον νοοτροπία.

Το πρόγραμμα CeNEET θα επιτύχει όλα τα προαναφερθέντα μέσα από μια σειρά δράσεων που θα αναπτυχθούν και θα απευθύνονται στους νέους. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα CeNEET θα δημιουργήσει κυρίως ένα Πρόγραμμα Σπουδών για τους Υπεύθυνους οργάνωσης δραστηριοτήτων για την νεολαία που θα εκπαιδευτούν και θα εξοικειωθούν με την έννοια της κυκλικής οικονομίας καθώς και τις ανάγκες των NEET’s Επιπλέον, οι Υπεύθυνοι οργάνωσης δραστηριοτήτων για την νεολαία, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν σε βασικούς τομείς και νομοθεσίες που αφορούν το Στρατηγικό Πλάνο για την Κυκλική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, οι Υπεύθυνοι οργάνωσης δραστηριοτήτων για την νεολαία θα εμπλέξουν και θα εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες στις αρχές των πράσινων δεξιοτήτων και της κυκλικής οικονομίας. Θα οργανωθούν επίσης δράσεις κινητικότητας για ανταλλαγή νέων σε χώρες των εταίρων για επισκέψεις μελέτης σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις κυκλικής οικονομίας, που θα οδηγήσουν σε συζητήσεις πολιτικής, συλλογή καλών πρακτικών, ανάλυση κενών στην κυκλική οικονομία και σχέδια εγγράφων πολιτικής. Θα δημιουργηθούν επίσης ομάδες πολιτικής και στρογγυλές τράπεζες μεταξύ των εργαζομένων για τη νεολαία και των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συζητηθούν συστάσεις πολιτικής για τη συσσώρευση νέων που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται ή δεν καταρτίζονται (Not in Employment, Education, or Training στην αγορά εργασίας, καθώς και η εφαρμογή καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις και στον χώρο εργασίας.